Username :
Password :
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
    วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

         “เน้นการมีส่วนร่วม มุ่งการพัฒนา การศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ”
              
    พันธกิจการพัฒนา

     พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยาย ตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
     
     พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
     
     พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ วางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
      
     พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

     พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

     พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกิดการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

     พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวน การบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

     พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนา เมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้าน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
           1. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
           2. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล
           3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
           4. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
           5. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
           6. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
           7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
           8. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล