Username :
Password :
 
 
 
นโยบายการบริหารงาน
 
    นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุภารกิจหน้าที่  และมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงในการพัฒนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็น เมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีมาตรฐานในคุณภาพชีวิต  โดยมีนโยบายหลักที่สำคัญดังนี้
     
1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
     1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง  โดยการร่วมคิดร่วมทำ  ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้

     1.2 สร้างระบบการบริหารงานโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สมารถตรวจสอบได้  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
     
     1.3 ส่งเสริมให้ประชาชน  ชุมชน  ตัวแทนชุมชน  ผู้นำชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์   จัดทำแผนงาน  โครงการในการพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของประชาชน

     1.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ตระดับตำบล เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารเอกสารต่างๆ  ที่ประชาชนสนใจ และสามารถตรวจสอบและ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

     1.5 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     1.6 ส่งเสริมและสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยใช้ระบบคุณธรรมและจัดสวัสดิการต่างๆ  ตามความเหมาะสม

     1.7 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารบ้านเมืองและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

     1.8 จัดโครงการ  อบต.เคลื่อนที่เพื่อจัดบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนและได้รับฟัง  ปัญหา และความต้องการจากประชาชนได้อย่างทั่วถึง
     
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
     2.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  ประชาชน  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และ  ดำเนินการด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

     2.2 ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ คนชรา  ผู้สูงอายุ 

     2.3 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

     2.4  รณรงค์ การจัดตั้งชุมชน เสริมสร้างความเข็มแข็ง  ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชนและท้องถิ่น

     2.5 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข  การรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการแก่เด็ก  ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน  และผู้ด้อยโอกาส อย่างเพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม
     2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา  เพื่อการพัฒนาคนและสังคม

     2.7  กำหนดมาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     2.8 กำหนดให้  ตำบลหนองไทร เป็นเมืองแห่งความรู้ด้านศิลปวิทยาการและวัฒนธรรมประเพณี  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ใช้วิถีชีวิตโดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก

     3.2 จัดตั้งกองทุนชุมชน  เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและการประกอบอาชีพ

     3.3 ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

     3.4 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและพัฒนาแรงงานของเยาวชน ประชาชนให้มีคุณภาพและตรง กับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น
     3.5 จัดให้มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตอย่างเพียงพอ ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการซื้อขาย

     3.6 ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำลำคลองและทิวทัศน์อื่นๆ   เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

     3.7 จัดให้มีโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึงเพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการลงทุน

4. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพในชุมชนเพื่อประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

     4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความร่มรื่น ความสวยงามและสร้าง ภูมิทัศน์อันอุดมสมบูรณ์ของตำบลหนองไทร
     4.3 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย จัดให้มีภาชนะและระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะ

     4.4 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

     4.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงในทุกระดับ