Username :
Password :
 
 
 
สำนักปลัด
 
นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
นางจุฑามาศ ทองอินทร์
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
นางยุพา หนูรัก
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุพรศรี จรูญรักษ์
นิติกรชำนาญการ
นางสาววิจิตรา สองประโคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจิรประภา มีหนู
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นายกฤษณะ ไชยชำนิ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวฑาริกา เพชรนุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเกสรี จันทร์ดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภัทรานิษฐ์ สงฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุติกาญจน์ กริตาคม
ผู้ดูแลเด็ก
นายฉัตรชัย จรูญรักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเลอศักดิ์ เพชรเสน
คนงานทั่วไป