Username :
Password :
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
    การคมนาคม

             การคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลหนองไทร มีถนนเอเชียสาย 41 เป็นถนนสายหลักผ่านในพื้นที่ ของตำบลและมีถนน  รพช.  สายหนองไทร – ดอนเลียบ ใช้เดินทางไปอำเภอคีรีรัฐนิคมตัดผ่าน ส่วนการคมนาคมในตำบลมีถนนลูกรัง และหินคลุกจำนวน 19 สาย และถนนลาดยาง 12 สาย และถนนคอนกรีต 2 สายการคมนาคมทางน้ำมีแม่น้ำพุมดวงไหลผ่านสามารถ ใช้เป็นเส้นทางในการเดิน ทางเข้าตัวอำเภอ  และจังหวัดได้  ( ตรวจสอบจากโยธา)


การโทรคมนาคม

     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
     - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ    3 แห่ง

การไฟฟ้า

             มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ที่ไฟฟ้าเข้าถึงและยังมีบางครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกับครัวเรือนอื่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรได้สนับสนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพินเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่ ที่ตกค้างเพิ่มเติมตลอดทั้งจัดให้มีแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - ลำน้ำ,ห้วย              6 แห่ง
     - บึง,หนอง  และอื่นๆ  7 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

         แม่น้ำพุมดวงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นแหล่งทราย ที่มีคุณภาพดี ของจังหวัดอีกทั้งเป็นแหล่งทำการประมงของราษฎรภายในตำบล