Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางสังคม
 
 
   
การศึกษา

   -  โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษ1แห่ง)
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

   - วัด/สำนักสงฆ์ 3  แห่ง
   - มัสยิด          -   แห่ง
   - ศาลเจ้า        -   แห่ง
   - โบสถ์          -   แห่ง

สาธารณสุข
-  โรงพยาบาลของรัฐขนาด -   เตียง   1    แห่ง
-  สถานีอนามัยประจำตำบล -                   แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน -                   แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100    แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-สถานีตำรวจ 1     แห่ง
-สถานีดับเพลิง -     แห่ง