Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
   
อาชีพ
    -  เกษตรกร
    -  รับจ้าง
    -  ประกอบกิจการส่วนตัว,ค้าขาย
    -  รับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

-  ธนาคาร

1  แห่ง
-  โรงแรม 2  แห่ง
-  ปั๊มน้ำมัน 2  แห่ง
-  ร้านประดับยนต์ 1  แห่ง
-  โรงอิฐ 1  แห่ง
-  สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 1  แห่ง
-  ห้องเช่า 3  แห่ง