Username :
Password :
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
     
แผนยุทธศาสตร์ฯ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   
 
   

* แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 แนวทาง

- พัฒนาและปรับปรุงขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

- ก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำและขยายเขตระบบประปา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2แนวทาง

- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 5 แนวทาง

- ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต

- ส่งเสริมและพัฒนาด้นการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

- สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น

- ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสังคมสงเคราะห์

- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมด้านสาธารณะสุขและส่งเสริมสงเสริมสุขภาพอนามัย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แบ่งเป็น 1 แนวทาง

- การป้องกันและสนับสนุนการลดอุบัติเหตุท้องถนน

- ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชนและรักษาความปลอดภัย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 1แนวทาง

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ที่เสื่อมโทรมให้ กลับสู่สภาพปกติ

- พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณาการ แบ่งเป็น 3 แนวทาง

- ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น

- การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อการให้มีบริการที่ดีแก่ประชาชน และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

- การพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความพร้อมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่เขตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตสุราษฎร์ธานี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- การเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่มีคุณภาพครบวงจร

- การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการเกษตร

- การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค

- การเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมบริเวณภาคใต้ตอนบน

- การเป็นเมืองน่าอยู่

- การเป็นแหล่งศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม

- การเรียนรู้และพัฒนาระบบราชการเพื่อทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2554